Αρχειο Μάιος, 2009


Απολογισμός του έργου της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης στο ΚεΜΑ, από την Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κ.Μ.  Ιωαννίδου.